توضیحات پروژه

بخاطر داشته باشید که سقف باید با دیوارهای بیرون از خانه و پنجره ها و در ورودی هماهنگ شده باشد.